Tema:
Kako pomoći djeci da savladaju matematičke sadržaje?
Podijeli:

Kako pomoći djeci da savladaju matematičke sadržaje?

Rad na matematičkim predvještinama

Kao što smo spomenuli u prethodnom blogu, prije nego dijete bude u stanju razumjeti matematiku treba ovladati predmatematičkim vještinama. Razvijenost tih vještina signalizira spremnost za usvajanje matematike. U terapijskim programima bez obzira ima li dijete osam ili petnaest godina potrebno je posvetiti dio vremena razvijanju predmatematičkih ili pomoćnih vještina.

Roditelji se mogu igrati igara koje potiču spontani razvoj matematičkih vještina.

Igre koje poriču razvoj matematičkih vještina
Primjer igara koje potiču razvoj matematičkih vještina


Pri rješavanju zadataka potrebno je dopustiti upotrebu manipulativnih materijala. No, važno je često mijenjati konkrete kako se dijete ne bi fiksiralo i znalo zbrojiti ili oduzeti samo s npr. štapićima. Nije bitno da dijete uvježba upotrebu nekog pomagala nego je važno da pomoću različita pomagala dijete shvati matematički koncept i tako razumije apstraktno.

Konkrete
Primjeri konkreta


Sljedeći je korak vizualno grupiranje elemenata. Dok ne ovlada vještinom vizualnog grupiranja dijete će nastaviti primjenjivati brojanje.

Vježbe:

Za učenike je korisno izraditi tablice s prikazanim brojevima i one s praznim mjestima u koje treba upisati brojeve koji nedostaju.

Zadatak nadopune niza
Primjer zadatka nadopune niza


Nadalje, preporuča se djetetu zadati zadatak na temelju kojega treba otkriti određeni obrazac. Potrebno je izbjegavati sukcesivno brojanje i pomagati u otkrivanju obrazaca i vizualiziranju brojevne tablice.

Zadatak određivanja obrasca
Primjer zadataka na temelju kojeg dijete treba otkriti određeni obrazac


Za shvaćanje značenja broja trebamo djetetu ponuditi nekoliko načina, a to su: brojevi kao niz, brojevi kao skup (znanje da 3 predstavlja skup od tri jedinice), broj kao omjer ( 2 znači dvije jedinice, 3 znači tri jedinice), broj kao odnos (koji je veći,manji).

Prikaz različitog značenja broja
Prikaz različitog značenja broja


Vježbe brojanja važne su za složenije aritmetičke postupke

Prikaz različitog značenja broja
Prikaz vježbi brojanja


Uklanjanje vizualno perceptivnih teškoća započinjemo slagalicama, dijelovima tangrama, prepoznavanjem određenog lika u različitim položajima. Da bismo tretirali zrcalno pisanje brojaka služimo se karticama od prozirne folije. Postoje dvije vrste kartica- s točkicama i s brojevima. Točke i znamenke se trebaju preklapati. Pomoću kartica s različitim uzorcima koji su u paru možemo tražiti da dijete pronađe isti zadani uzorak, da preslika uzorak s kartice na papir, reproducira zadani uzorak nakon što ga je vidjelo, napisana slova i znamenke tražiti da ih reproducira na papir, pokazano slovo treba reproducirati, a ako je pogriješilo treba po modelu pronaći svoju grešku, te puno vježbati i ponavljati. Dobra je vježba i crtanje slova, znamenki i geometrijskih likova na dlanu, leđima ili formiranje broja od položaja tijela.

Vježbe vizualizacije
Prikaz nekih od načina na koje se može raditi na vježbanju vizualizacije


Usvajanje množenja

Važno je napomenuti da je tablicu množenja potrebno automatizirati u oba oblika npr. 2 x 4=8 i 4x 2=8 ili 8= 2 x 4

Djeca s diskalkulijom često ne razumiju matematički jezik pa je potrebno sustavno razvijati matematički rječnik.

Kod učenja tablice množenja djeca trebaju prvo osmisliti tablicu množenja, a zatim ju automatizirati.

Redoslijed autommatizacije množenja
Prikaz redoslijeda automatizacije množenja


Usvajanje dijeljenja

Kod usvajanja dijeljenja koristiti ćemo nekoliko modela podučavanja, a to su kvantitativni model npr. 12: 4 prikazati ćemo kao

Kvantitativni model kod dijeljenja
Prikaz kvantitativnog modela kod dijeljenja broja dvanaest s četiri


Povezivanje množenja i dijeljenja

Redoslijed povezivanja množenja i dijeljenja
Primjer redoslijeda povezivanja množenja i dijeljenja


Vježbanje koncepta ostatka

Da bi shvatili koncept ostatka možemo dati primjer kako podijeliti 6 pisama u 5 poštanskih sandučića ili kako bismo podijelili 10 s 3. Zatim 64: 9 i dr. Tek nakon dužeg vježbanja možemo prijeći na usvajanje postupka dijeljenja.

Početno usvajanje koncepta ostatka
Primjer početnog usvajanja koncepta ostatka


Usvajanje koncepta razlomaka

Da bismo prezentirali djeci koncept razlomaka uvodimo vježbe prepoznavanja i crtanja geometrijskih likova; uvođenjem pojma podjele cjeline na jednake dijelove. Nakon uvježbavanja određivanja razlomaka možemo postupno krenuti na učenje računskih operacija s razlomcima.

Strah od matematike

Važno je napomenuti bitnu ulogu roditelja i učitelja u razvijanju djetetova straha od matematike. Naime, ukoliko roditelj ili učitelj govore djetetu da mu/joj matematika ne ide, da to nije za nju/njega ili da je matematika generalno jako teška, pridonose internaliziranju stava djeteta da nije dobar u matematici ili stava da je matematika nešto što se jako teško može savladati.Kod učenika sa izraženom matematičkom tjeskobom potrebno je raditi na suradnji sa učiteljem i učenikom, te ustanoviti koji je uzrok teškoće, te ga pokušati ukloniti. Potrebno je ustanoviti koji dio gradiva je učeniku nejasan i kada su se počeli pojavljivati problemi i ciljanim vježbama i zadacima pomoći učeniku. Ako se radi o globalnoj tjeskobi potrebno je raditi na učenikovom samopouzdanju i motivaciji te tako pokušati utjecati na strah i tjeskobnost.

arrow-up icon